Patent europejski

Patent europejski jest udzielany przez Europejski Urząd Patentowy w toku jednolitej procedury przyznawania patentów zgodnie z Konwencją o patencie europejskim. Patent europejski nie jest jednak ważny w całej Europie ani w całej Unii Europejskiej. Patent europejski o jednolitym skutku jest przygotowywany od dłuższego czasu, ale ze względu na spory dotyczące dopuszczalnych języków, jurysdykcji, prace nad nim opóźniają się. O patent europejski może ubiegać się każdy. Jeśli zgłaszający nie jest obywatelem państwa będącego stroną Konwencji o patencie europejskim lub nie ma miejsca zamieszkania w jednym z umawiających się państw, musi być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, np. rzecznika patentowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy dokonuje zgłoszenia patentowego w Europejskim Urzędzie Patentowym. 

Kwestie formalne

Zgodnie z austriacką ustawą patentową, patenty europejskie są przyznawane na mocy Konwencji o patencie europejskim na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Jeśli dokonałeś już zgłoszenia w swoim kraju, uzyskałeś dla niego datę pierwszeństwa. W ciągu dwunastu miesięcy można również zastrzec tę datę pierwszeństwa dla zgłoszeń w innych krajach lub dla europejskiego zgłoszenia patentowego, co oznacza, że drugie, późniejsze zgłoszenie będzie również traktowane z tym wcześniejszym pierwszeństwem. Jeśli zastrzega się pierwszeństwo, w zgłoszeniu należy wskazać co najmniej datę pierwszeństwa i kraj zgłoszenia pierwszeństwa. We wniosku o udzielenie patentu należy również wskazać umawiające się państwa, w których ubiega się o ochronę. Opłatę za wyznaczenie należy uiścić za każde wyznaczone państwo, ale maksymalnie 7 opłat za wyznaczenie można uiścić za wszystkie umawiające się państwa.

Procedura patentowa

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Europejski Urząd Patentowy sprawdza, czy można nadać mu datę zgłoszenia. Wymaga to co najmniej wniosku, tożsamości wnioskodawcy i opisu. W terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia należy uiścić opłaty za zgłoszenie. W ciągu dwóch miesięcy może być wymagane tłumaczenie dokumentów zgłoszeniowych na jeden z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego. Po 18 miesiącach od daty pierwszeństwa europejskie zgłoszenie patentowe zostaje opublikowane. Jeśli raport z wyszukiwania jest już dostępny, jest również publikowany; jeśli nie, raport z wyszukiwania jest publikowany osobno w późniejszym terminie. Po opublikowaniu wniosku wnioskodawca uzyskuje tzw. ochronę tymczasową, która zapewnia mu pewne „odpowiednie odszkodowanie” wobec osób trzecich. Jeśli patent zostanie przyznany, zgłaszający musi uiścić opłatę za przyznanie patentu i dostarczyć tłumaczenie zastrzeżeń na inne języki urzędowe. 

Udostępnij: